referencje
 zagraniczna  REMIXOIL brykieciarki peleciarki suszarnie rozdrabniacze
REMIXOIL
referencje
 zagraniczna  REMIXOIL brykieciarki peleciarki suszarnie rozdrabniacze
REMIXOIL
referencje
 zagraniczna  REMIXOIL brykieciarki peleciarki suszarnie rozdrabniacze
REMIXOIL
referencje
 zagraniczna  REMIXOIL brykieciarki peleciarki suszarnie rozdrabniacze
REMIXOIL
referencje
 zagraniczna  REMIXOIL brykieciarki peleciarki suszarnie rozdrabniacze
REMIXOIL

przedstawicielstwa handlowe

 

brykieciarki peleciarki suszarnie linie do recyklingu produkcji nawozów pelletubrykieciarki peleciarki suszarnie linie do recyklingu produkcji nawozów pelletu

POLSKA

inż. Jacek Remiszewski

Główny Inżynier Zakładu

 

brykieciarki peleciarki suszarnie linie do recyklingu produkcji nawozów pelletu brykieciarki peleciarki suszarnie linie do recyklingu produkcji nawozów pelletu

CHINY

Prowincja:

PEKIN

Stone Chen

 

brykieciarki peleciarki suszarnie linie do recyklingu produkcji nawozów pelletu brykieciarki peleciarki suszarnie linie do recyklingu produkcji nawozów pelletu

UKRAINA

LWÓW

Igor Menok

 

brykieciarki peleciarki suszarnie linie do recyklingu produkcji nawozów pelletu brykieciarki peleciarki suszarnie linie do recyklingu produkcji nawozów pelletu

IRLANDIA

DUBLIN

Katarzyna Remiszewska

 

brykieciarki peleciarki suszarnie linie do recyklingu produkcji nawozów pelletu brykieciarki peleciarki suszarnie linie do recyklingu produkcji nawozów pelletu

KAZACHSTAN

AŁMATY

Asel Sagimbekova

 

Regulamin

I. Definicje­

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony www.remixoil.eu

4. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.remixoil.eu za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w serwisie internetowym.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy P.P.U.H.Remix-Oil 39-320 Przecław ul.Wenecka 1/11 NIP-817-000-22-61 Regon: 690503577 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.remixoil.eu

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Informacyjna strona internetowa działająca pod www.remixoil.eu prowadzona jest przez  firmę P.P.U.H.Remix-Oil 39-320 Przecław ul.Wenecka 1/11 NIP 817-000-22-61 REGON 690503577.

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach strony internetowej

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach strony internetowej

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach strony internetowej.

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach strony internetowej.

2.5. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

2.6. W celu korzystania ze strony internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa P.P.U.H.Remix-Oil 39-320 Przecław ul.Wenecka 1/11 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.remixoil.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze strony internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze strony internetowej jest telefoniczne lub mejlowe złożenie zamówienia.

3.2. Rejestracja nie jest wymagana.

3.4. P.P.U.H.Remix-Oil może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze strony internetowej jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, strona internetowa firmy P.P.U.H.Remix-Oil podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze strony internetowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla P.P.U.H.Remix-Oil

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej należy wejść na stronę internetową www.remixoil.eu, dokonać wyboru towarów oraz ich ilości (wyrażonej, w zależności od rodzaju towaru w sztukach lub gramach), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich zamówienie drogą mejlową lub telefonicznie.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.P.U.H.Remix-Oil Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną - Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej lub innej formy uzgodnionej z Klientem. Koszty dostawy zostają uzgodnione z Kupującym w czasie składania Zamówienia.

5.2. Termin realizacji dostawy uzgadniany indywidualnie licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.remixoil.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 47 1020 4913 0000 9102 0011 6027

b.) płatnością kartą kredytową w systemach PayU oraz PayPal

c.) zapłata kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU,

d.) w przypadku przesyłek pobraniowych Klient może uiścić opłatę kurierow, listonoszowi lub bezpośrednio w urzędzie pocztowym.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres P.P.U.H.Remix-Oil podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Zakupiony towarnależy zwrócić na poniższy adres:

P.P.U.H.Remix-Oil
39-320 Przecław
ul.Wenecka 1/11

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. P.P.U.H.Remix-Oil jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres-remixoil@op.pl. lub P.P.U.H.Remix-Oil 39-320 Przecław ul.Wenecka 1/11 a Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

8.3. P.P.U.H.Remix-Oil nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. P.P.U.H.Remix-Oil podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić P.P.U.H.Remix-Oil o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniustrony internetowej.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 

P.P.U.H.Remix-Oil
39-320 Przecław
ul.Wenecka 1/11

oraz mailowo pod adres -

remixoil@op.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony.

9.5. P.P.U.H.Remix-Oil zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.P.U.H.Remix-Oil a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.P.U.H.Remix-Oil a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę P.P.U.H.Remix-Oil

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Właściciel firmy
Remiszewski Przemysław